พันจ่าเอก เบญจา กำธรภิยโพริยะ

  • พันจ่าเอก เบญจา กำธรภิยโพริยะ

  • เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

  • -
  • สมรส
  • พันจ่าเอกหญิง ชลิดา เกษสกุล
  • -