นาวาเอก เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ

  • นาวาเอก เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ

  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์/รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

  • -
  • สมรส
  • คุณชนิษฎา ลาภเหลือ
  • 1 คน